ترجمه متون عربی

ترجمه انواع متون عربی - عمومی و تخصصی توسط مترجم عربی

پنج‌شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 15:32

جدول ضمایر

ضمایر

صیغه

ضمایر متصل مرفوعی

ضمایر منفصل مرفوعی

ضمایر منفصل منصوبی

ضمایر متصل منصوبی و مجروری

غایب

مفرد مذکر غایب

--

هُوَ

إیَّاهُ

ه، ـه

مثنی مذکر غایب

ا

هُمَا

إیَّاهُما

هُمَا

جمع مذکر غایب

و

هُمْ

إیَّاهُمْ

هُمْ

مفرد مؤنث غایب

--

هِیَ

إیَّاها

ها

مثنی مؤنث غایب

ا

هُمَا

إیَّاهُما

هُمَا

جمع مؤنث غایب

نَ

هُنَّ

إیَّاهُنَّ

هُنَّ

مُخاطَب

مفرد مذکر مخاطب

تَ

أنْتَ

إیَّاکَ

کَ

مثنی مذکر مخاطب

تُما

أنْتُما

إیَّاکُمَا

کُمَا

جمع مذکر مخاطب

تُمْ

أنْتُمْ

إیَّاکُمْ

کُمْ

مفرد مؤنث مخاطب

تِ

أنْتِ

إیَّاکِ

کِ

مثنی مؤنث مخاطب

تُما

أنْتُما

إیَّاکُمَا

کُمَا

جمع مؤنث مخاطب

تُنَّ

أنْتُنَّ

إیَّاکُنَّ

کُنَّ

مُتکلِّم

متکلم وحده

تُ

أنا

إیَّایَ

ی

متکلم مع الغیر

نا

نَحْنُ

إیَّانا

نا


چند نکته:

1.       ضمایر متصل مرفوعی فقط به عنوان فاعل به فعل اضافه می‌شوند.

2.       ضمایر متصل منصوبی و مجروری هم به اسم و حرف اضافه می‌شوند هم به عنوان مفعول‌به به فعل اضافه می‌شوند.

نظرات (1)
+ خودم
پنج‌شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 15:41
امتیاز: 18 14
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.