ترجمه متون عربی

ترجمه انواع متون عربی - عمومی و تخصصی توسط مترجم عربی

دوشنبه 7 بهمن 1392 ساعت 15:28

تجزیه و تحلیل صرفی أنواع کلمه در زبان عربی

تجزیه فعل:

1.     فعل(ماضی، مضارع، أمر)

2.     صیغه (تعداد(مفرد، مثنی، جمع)، جنس(مذکر یا مؤنث)، غایب و مخاطب)

3.     ثلاثی(مجرد یا مزید (نام باب))

4.     متعدی یا لازم

5.     صحیح و سالم یا غیر سالم(مهموز / مضاعف / معتل(مثال، أجوف، ناقص))

6.     متصرف یا غیر متصرف

7.     معرب یا مبنی

تجزیه اسم:

1.     اسم، نوع اسم(ضمیر، اسم شاره، اسم موصول، ...)

2.     تعداد(مفرد، مثنی، جمع)

3.     جنس(مذکر یا مؤنث)

4.     معرب یا مبنی

5.     نکره یا معرفه(ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، معرفه به اضافه، معرف به لام، علم)

6.     جامد یا مشتق

7.     منصرف یا غیر منصرف

8.     متصرف یا غیرمتصرف

تجزیه حرف:

1.     حرف(نوع حرف: جر/عطف/ ناصبه/جازمه/مشبهه بالفعل/استئناف...)

2.     عامل یا غیرعامل

3.     مبنی(بر ضمه، فتحه، کسره، سکون)

نظرات (1)
+ سادات
ممنون از اطلاعات جامع شما
دوشنبه 7 بهمن 1392 ساعت 15:38
امتیاز: 1 1
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.