ترجمه متون عربی

ترجمه انواع متون عربی - عمومی و تخصصی توسط مترجم عربی

یکشنبه 6 بهمن 1392 ساعت 16:40

جدول توضیحات ساختار فعل

أفعال

صیغه

فعل ماضی

توضیحات

فعل مضارع

توضیحات

فعل مستقبل

توضیحات

ضمایر مربوطه

غایب

مفرد مذکر غایب

فَعَلَ

فَعَلَ + ...

یَفْعَلُ

یَ+فْعَلُ+...

سیَفْعَلُ

س+یَفْعَلُ

هُوَ

مثنی مذکر غایب

فَعَلَا

فَعَلَ + ا

یَفْعَلانِ

یَ+فْعَل+انِ

سیَفْعَلانِ

س+یَفْعَلانِ

هُمَا

جمع مذکر غایب

فَعَلُوا

فَعَلَ + وا

یَفْعَلُونَ

یَ+فْعَلُ+ونَ

سیَفْعَلُونَ

س+یَفْعَلُونَ

هُمْ

مفرد مؤنث غایب

فَعَلَتْ

فَعَلَتْ + ...

تَفْعَلُ

تَ+فْعَلُ+...

ستَفْعَلُ

س+تَفْعَلُ

هِیَ

مثنی مؤنث غایب

فَعَلَتا

فَعَلَت + ا

تَفْعَلانِ

تَ+فْعَل+انِ

ستَفْعَلانِ

س+تَفْعَلانِ

هُمَا

جمع مؤنث غایب

فَعَلْنَ

فَعَلْ + نَ

یَفْعَلْنَ

یَ+فْعَلْ+نَ

سیَفْعَلْنَ

س+یَفْعَلْنَ

هُنَّ

مُخاطَب

مفرد مذکر مخاطب

فَعَلْتَ

فَعَلْ + تَ

تَفْعَلُ

تَ+فْعَلُ+...

ستَفْعَلُ

س+تَفْعَلُ

أنْتَ

مثنی مذکر مخاطب

فَعَلْتُما

فَعَلْ + تُما

تَفْعَلانِ

تَ+فْعَل+انِ

ستَفْعَلانِ

س+تَفْعَلانِ

أنْتُما

جمع مذکر مخاطب

فَعَلْتُم

فَعَلْ + تُم

تَفْعَلُونَ

تَ+فْعَلُ+ونَ

ستَفْعَلُونَ

س+تَفْعَلُونَ

أنْتُمْ

مفرد مؤنث مخاطب

فَعَلْتِ

فَعَلْ + تِ

تَفْعَلِینَ

تَ+فْعَلِ+ینَ

ستَفْعَلِینَ

س+تَفْعَلِینَ

أنْتِ

مثنی مؤنث مخاطب

فَعَلْتُما

فَعَلْ + تُما

تَفْعَلانِ

تَ+فْعَل+انِ

ستَفْعَلانِ

س+تَفْعَلانِ

أنْتُما

جمع مؤنث مخاطب

فَعَلْتُنَّ

فَعَلْ + تُنَّ

تَفْعَلْنَ

تَ+فْعَلْ+نَ

ستَفْعَلْنَ

س+تَفْعَلْنَ

أنْتُنَّ

مُتکلِّم

متکلم وحده

 

فَعَلْتُ

فَعَلْ + تُ

أَفْعَلُ

أَ+فْعَلُ+...

سأَفْعَلُ

س+أَفْعَلُ

أنا

متکلم مع الغیر

فَعَلْنا

فَعَلْ + نا

نَفْعَلُ

نَ+فْعَلُ+...

سنَفْعَلُ

س+نَفْعَلُ

نَحْنُ

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.