ترجمه متون عربی

ترجمه انواع متون عربی - عمومی و تخصصی توسط مترجم عربی

جمعه 8 آذر 1392 ساعت 15:26

جدول تصریف أفعال

أفعال

صیغه

فعل ماضی

ماضی منفی

فعل

مضارع

مضارع منفی

فعل أمر غایب

ضمایر مربوطه

غایب

مفرد مذکر غایب

فَعَلَ

ما فَعَلَ

یَفْعَلُ

لا یَفْعَلُ

لیَفْعَلْ

هُوَ

مثنی مذکر غایب

فَعَلَا

ما فَعَلَا

یَفْعَلانِ

لا یَفْعَلانِ

لیَفْعَلا

هُمَا

جمع مذکر غایب

فَعَلُوا

ما فَعَلُوا

یَفْعَلُونَ

لا یَفْعَلُونَ

لیَفْعَلُوا

هُمْ

مفرد مؤنث غایب

فَعَلَتْ

ما فَعَلَتْ

تَفْعَلُ

لا تَفْعَلُ

لتَفْعَلْ

هِیَ

مثنی مؤنث غایب

فَعَلَتا

ما فَعَلَتا

تَفْعَلانِ

لا تَفْعَلانِ

لتَفْعَلا

هُمَا

جمع مؤنث غایب

فَعَلْنَ

ما فَعَلْنَ

یَفْعَلْنَ

لا یَفْعَلْنَ

لیَفْعَلْنَ

هُنَّ

مُخاطَب

مفرد مذکر مخاطب

فَعَلْتَ

ما فَعَلْتَ

تَفْعَلُ

لا تَفْعَلُ

 

أنْتَ

مثنی مذکر مخاطب

فَعَلْتُما

ما فَعَلْتُما

تَفْعَلانِ

لا تَفْعَلانِ

 

أنْتُما

جمع مذکر مخاطب

فَعَلْتُم

ما فَعَلْتُم

تَفْعَلُونَ

لا تَفْعَلُونَ

 

أنْتُمْ

مفرد مؤنث مخاطب

فَعَلْتِ

ما فَعَلْتِ

تَفْعَلِینَ

لا تَفْعَلِینَ

 

أنْتِ

مثنی مؤنث مخاطب

فَعَلْتُما

فَعَلْتُما

تَفْعَلانِ

لا تَفْعَلانِ

 

أنْتُما

جمع مؤنث مخاطب

فَعَلْتُنَّ

ما فَعَلْتُنَّ

تَفْعَلْنَ

لا تَفْعَلْنَ

 

أنْتُنَّ

مُتکلِّم

متکلم وحده

 

فَعَلْتُ

ما فَعَلْتُ

أَفْعَلُ

لا أَفْعَلُ

لأفعلْ

أنا

متکلم مع الغیر

فَعَلْنا

ما فَعَلْنا

نَفْعَلُ

لا نَفْعَلُ

لنفعلْ

نَحْنُ

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.