ترجمه متون عربی

ترجمه انواع متون عربی - عمومی و تخصصی توسط مترجم عربی

چهارشنبه 6 آذر 1392 ساعت 13:54

ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی

ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی 

ترجمه کلیه متون تخصصی توسط مترجم عربی دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی در اسرع وقت وبا قیمتهای مناسب و کیفیت منحصر به فرد:

توضیحات:

منظور از صفحه در اینجا یک صفحه A4  با 18خط و فونت Times New Roman  و قلم 14 می‌باشد. 

مشخصات تماس و سفارش ترجمه: taeregharib@yahoo.com

 

لیست خدمات و هزینه:

زمان تحویل

هزینه با تایپ

نوع ترجمه

دو روز بابت هر صفحه

هر صفحه 7000 ت

1.ترجمه عربی به فارسی متون دانشجوئی

دو روز بابت هر صفحه

هر صفحه 10,000 ت

2.ترجمه فارسی به عربی متون دانشجوئی

دو روز بابت هر صفحه

هر صفحه 20،000 ت

3.ترجمه عربی به فارسی متون تخصصی وشرکتی

دو روز بابت هر صفحه

هر صفحه 22،000ت

4.ترجمه فارسی به عربی متون تخصصی وشرکتی

 

شما می تونید از این طریق هزینه ترجمه خودتان را پرداخت کنید.


چهارشنبه 21 اسفند 1392 ساعت 22:10

أبحر 16 گانه

بحرهای شانزده گانه شعر


1-       بحر طویل:

طویلٌ له بین البحور فضائلُ فعولن مفاعیل فعولن مفاعیل

_ _ _ U / _ _ U / _ _ _ U / _ _ U

2-       بحر مدید:

لمدید الشعر عندی صفاتُ    فاعلاتن فاعلن فاعلاتن

_ U _ / _ U_ / _  _ U _ _

3-    بحر بسیط تام:

إن البسیط لدیه یبسط الأمل   مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

_ U_ _ / _ U_ / _ U _ _ / _ U_

3-1- مجزوء بسیط:

مستفعلن فاعلن مستفعلن

_ U_ _ / _ U_ / _ U _ _

3-2- مخلع البسیط:

مستفعلن فاعلن فعولن

_ U_ _ / _ U_ / _ U _

4-       بحر وافر تام:

بحورُ الشعرِ وافرُها جمیلُ    مفاعلتن مفاعلتن فعولن

_ _ U / _ U U _ U / _ U U _ U

4-1- مجزوء وافر:

مفاعلتن مفاعلتن

_ U U _ U / _ U U _ U

5-       بحر کامل[1]:

کمُل الجمالُ من البحورِ الکاملِ       متفاعلن متفاعلن متفاعلن

_ U _ U U / _ U _ U U / _ U _ U U

6-       بحر هزج[2]:

علی الأهزاجِ تسهیلُ           مفاعیلن مفاعیلن

_ _ _ U / _ _ _ U

7-       بحر رجز تام:

فی أبحرِ الأرجازِ بحرٌ یسهلُ           مستفعلن مستفعلن مستفعلن

_ U_ _ / _ U_ _ / _ U_ _

7-1- مجزوء رجز:

مستفعلن مستفعلن (هر مصراع دوبار)

7-2- مشطور رجز:

مستفعلن مستفعلن مستفعلن ( کل بیت سه بار)

7-3- منهوک رجز:

مُتَفْعِلُنْ مستفعلن (کل بیت دوبار)

8-       بحر رمل[3]:

رَمَلُ الأبحر یرویه الثقاتُ      فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

_  _ U_  / _  _ U_ / _  _ U_

8-1- مجزوء رمل[4]:

فاعلاتن فاعلاتن

9-       بحر سریع:

بحرٌ سریعٌ ما له ساحلُ        مستفعلن مستفعلن فاعلن

_ U_ _ / _ U_ _ / _ U_

10-  بحر منسرح:

منسرحٌ فیه یُضرَبُ المثلُ     مستفعلن مفعولاتُ مستفعلن

_ U _ _ / U _ _ _ / _ U _ _

10-1- منهوک یا مجزوء منسرح:

مستفعلن مفعولاتُ

11-  بحر خفیف:

یا خفیفاً خُفَّتْ به الحرکاتُ    فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

_ _ U _ / _ U_ _ / _ _ U _

11-1- مجزوء خفیف:

فاعلاتن مستفعلن

12-  بحر مضارع:

تُعَدُّ المضارعات      مفاعیلن فاعلاتن

_ _ U_ / _ _ _ U

13-  بحر مقتضب:

اقتضبَ کما سألوا    مُفعَلاتُ مُفتَعلن

_ U U _ / U _ U _

14-  بحر مجتث:

إن جُثّت الحرکاتُ    مستفعلن فاعلاتن

_ _ U _ / _ U _ _

15-  بحر متقارب:

عن المتقارب قال خلیلُ       فعولن فعولن فعولن فعولن

_ _ U /_ _ U /_ _ U /_ _ U

متقارب مجزوء: فعولن سه بار

16-  بحر متدارک:

مُتَدَارَکُنا نَغَمٌ عَجَلُ             فَعَلٌ فَعَلٌ فَعَلٌ فَعَلٌ

حرکاتُ المحدثِ تنتقلُ        فَعَلٌ فَعَلٌ فَعَلٌ فَعَلٌ

_ U  _ / _ U  _ / _ U  _ / _ U  _

16-1- متدارک مجزوء: فاعلن سه بار

تشعیث: حذف عین از فاعلن : فالن

خبن: حذف حرف دوم ساکن: فاعلن: فَعَلُن[1] زحاف اضمار: ساکن کردن حرف دوم . زحاف طی: حذف حرف چهارم ساکن. زحاف حذاء: حذف وتد مجموع از آخر تفعیله. زحاف قطع: حذف ساکن آخر از تفعیله.

[2] زحاف کف: حذف حرف 7 ساکن. زحاف حذف: حذف سبب خفیف از آخر تفعیله و تسکین ما قبل.

[3] زحاف خبل: خبن + طی

[4] زحاف خبن: تسبیغ: زیادی حرف ساکن به فاعلاتن فاعلاتان

پنج‌شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 15:32

جدول ضمایر

ضمایر

صیغه

ضمایر متصل مرفوعی

ضمایر منفصل مرفوعی

ضمایر منفصل منصوبی

ضمایر متصل منصوبی و مجروری

غایب

مفرد مذکر غایب

--

هُوَ

إیَّاهُ

ه، ـه

مثنی مذکر غایب

ا

هُمَا

إیَّاهُما

هُمَا

جمع مذکر غایب

و

هُمْ

إیَّاهُمْ

هُمْ

مفرد مؤنث غایب

--

هِیَ

إیَّاها

ها

مثنی مؤنث غایب

ا

هُمَا

إیَّاهُما

هُمَا

جمع مؤنث غایب

نَ

هُنَّ

إیَّاهُنَّ

هُنَّ

مُخاطَب

مفرد مذکر مخاطب

تَ

أنْتَ

إیَّاکَ

کَ

مثنی مذکر مخاطب

تُما

أنْتُما

إیَّاکُمَا

کُمَا

جمع مذکر مخاطب

تُمْ

أنْتُمْ

إیَّاکُمْ

کُمْ

مفرد مؤنث مخاطب

تِ

أنْتِ

إیَّاکِ

کِ

مثنی مؤنث مخاطب

تُما

أنْتُما

إیَّاکُمَا

کُمَا

جمع مؤنث مخاطب

تُنَّ

أنْتُنَّ

إیَّاکُنَّ

کُنَّ

مُتکلِّم

متکلم وحده

تُ

أنا

إیَّایَ

ی

متکلم مع الغیر

نا

نَحْنُ

إیَّانا

نا


چند نکته:

1.       ضمایر متصل مرفوعی فقط به عنوان فاعل به فعل اضافه می‌شوند.

2.       ضمایر متصل منصوبی و مجروری هم به اسم و حرف اضافه می‌شوند هم به عنوان مفعول‌به به فعل اضافه می‌شوند.

دوشنبه 7 بهمن 1392 ساعت 15:28

تجزیه و تحلیل صرفی أنواع کلمه در زبان عربی

تجزیه فعل:

1.     فعل(ماضی، مضارع، أمر)

2.     صیغه (تعداد(مفرد، مثنی، جمع)، جنس(مذکر یا مؤنث)، غایب و مخاطب)

3.     ثلاثی(مجرد یا مزید (نام باب))

4.     متعدی یا لازم

5.     صحیح و سالم یا غیر سالم(مهموز / مضاعف / معتل(مثال، أجوف، ناقص))

6.     متصرف یا غیر متصرف

7.     معرب یا مبنی

تجزیه اسم:

1.     اسم، نوع اسم(ضمیر، اسم شاره، اسم موصول، ...)

2.     تعداد(مفرد، مثنی، جمع)

3.     جنس(مذکر یا مؤنث)

4.     معرب یا مبنی

5.     نکره یا معرفه(ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، معرفه به اضافه، معرف به لام، علم)

6.     جامد یا مشتق

7.     منصرف یا غیر منصرف

8.     متصرف یا غیرمتصرف

تجزیه حرف:

1.     حرف(نوع حرف: جر/عطف/ ناصبه/جازمه/مشبهه بالفعل/استئناف...)

2.     عامل یا غیرعامل

3.     مبنی(بر ضمه، فتحه، کسره، سکون)

یکشنبه 6 بهمن 1392 ساعت 16:40

جدول توضیحات ساختار فعل

أفعال

صیغه

فعل ماضی

توضیحات

فعل مضارع

توضیحات

فعل مستقبل

توضیحات

ضمایر مربوطه

غایب

مفرد مذکر غایب

فَعَلَ

فَعَلَ + ...

یَفْعَلُ

یَ+فْعَلُ+...

سیَفْعَلُ

س+یَفْعَلُ

هُوَ

مثنی مذکر غایب

فَعَلَا

فَعَلَ + ا

یَفْعَلانِ

یَ+فْعَل+انِ

سیَفْعَلانِ

س+یَفْعَلانِ

هُمَا

جمع مذکر غایب

فَعَلُوا

فَعَلَ + وا

یَفْعَلُونَ

یَ+فْعَلُ+ونَ

سیَفْعَلُونَ

س+یَفْعَلُونَ

هُمْ

مفرد مؤنث غایب

فَعَلَتْ

فَعَلَتْ + ...

تَفْعَلُ

تَ+فْعَلُ+...

ستَفْعَلُ

س+تَفْعَلُ

هِیَ

مثنی مؤنث غایب

فَعَلَتا

فَعَلَت + ا

تَفْعَلانِ

تَ+فْعَل+انِ

ستَفْعَلانِ

س+تَفْعَلانِ

هُمَا

جمع مؤنث غایب

فَعَلْنَ

فَعَلْ + نَ

یَفْعَلْنَ

یَ+فْعَلْ+نَ

سیَفْعَلْنَ

س+یَفْعَلْنَ

هُنَّ

مُخاطَب

مفرد مذکر مخاطب

فَعَلْتَ

فَعَلْ + تَ

تَفْعَلُ

تَ+فْعَلُ+...

ستَفْعَلُ

س+تَفْعَلُ

أنْتَ

مثنی مذکر مخاطب

فَعَلْتُما

فَعَلْ + تُما

تَفْعَلانِ

تَ+فْعَل+انِ

ستَفْعَلانِ

س+تَفْعَلانِ

أنْتُما

جمع مذکر مخاطب

فَعَلْتُم

فَعَلْ + تُم

تَفْعَلُونَ

تَ+فْعَلُ+ونَ

ستَفْعَلُونَ

س+تَفْعَلُونَ

أنْتُمْ

مفرد مؤنث مخاطب

فَعَلْتِ

فَعَلْ + تِ

تَفْعَلِینَ

تَ+فْعَلِ+ینَ

ستَفْعَلِینَ

س+تَفْعَلِینَ

أنْتِ

مثنی مؤنث مخاطب

فَعَلْتُما

فَعَلْ + تُما

تَفْعَلانِ

تَ+فْعَل+انِ

ستَفْعَلانِ

س+تَفْعَلانِ

أنْتُما

جمع مؤنث مخاطب

فَعَلْتُنَّ

فَعَلْ + تُنَّ

تَفْعَلْنَ

تَ+فْعَلْ+نَ

ستَفْعَلْنَ

س+تَفْعَلْنَ

أنْتُنَّ

مُتکلِّم

متکلم وحده

 

فَعَلْتُ

فَعَلْ + تُ

أَفْعَلُ

أَ+فْعَلُ+...

سأَفْعَلُ

س+أَفْعَلُ

أنا

متکلم مع الغیر

فَعَلْنا

فَعَلْ + نا

نَفْعَلُ

نَ+فْعَلُ+...

سنَفْعَلُ

س+نَفْعَلُ

نَحْنُ

1 2 >>